Algemene Voorwaarden

De Verwerkersovereenkomst en Privacyverklaring zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer: Ontwerp van C gevestigd in Mill. In deze algemene voorwaarden aangeduid als Ontwerp van C.
  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Ontwerp van C opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de opdracht(en). In deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Ontwerp van C tot stand te komen overeenkomst.
  • De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.
  • De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Een offerte van Ontwerp van C is vrijblijvend en één maand geldig tenzij anders vermeld op de offerte.
  • De overeenkomst tussen opdrachtgever en Ontwerp van C komt tot stand op het moment dat de offerte van Ontwerp van C schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Ontwerp van C aanvangen.
  • Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts van kracht, wanneer zij door opdrachtgever zijn verzocht en door Ontwerp van C bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.
   3.4 Prijzen genoemde in offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  • Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.
  • Indien opdrachtgever de opdracht aan Ontwerp van C heeft verleend om deze door Ontwerp van C te laten uitvoeren, is Ontwerp van C gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.
  • Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

A. Algemeen

 1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Ontwerp van C uit te voeren werkzaamheden.
 2. Ontwerp van C zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Ontwerp van C vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 3. Ontwerp van C is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 4. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ontwerp van C de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 5. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Ontwerp van C is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 6. Ontwerp van C behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt of gebruikt heeft, dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 7. Indien Ontwerp van C op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Ontwerp van C vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Ontwerp van C. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
 8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 9. Ontwerp van C is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Ontwerp van C zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 10. Ontwerp van C spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Ontwerp van C.

B. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website. Denk hierbij aan aangeleverde foto’s of teksten voor de website.
 2. Ontwerp van C heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Ontwerp van C zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ontwerp van C tot stand gebrachte prepressbestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, online producties, foto’s, video’s, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Ontwerp van C, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Ontwerp van C zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Ontwerp van C kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Ontwerp van C daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Ontwerp van C heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Ontwerp van C verstrekte bronmaterialen.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Ontwerp van C te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 9. Ontwerp van C zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.
 10. Na het voltooien van de opdracht heeft de Ontwerp van C geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

C. Onderhoud aan een website

 1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een update.
 2. Op verzoek van Ontwerp van C zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.
 3. Ontwerp van C biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement. Daarmee wordt het onderhouden van de software van de website uitgevoerd door Ontwerp van C. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en thema’s. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Als deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Ontwerp van C dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
 4. Ontwerp van C is bij onderhoud ook afhankelijk van leverancier(s) en derden. Ontwerp van C is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Ontwerp van C dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 5. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 6. Mocht de opdrachtgever met Ontwerp van C overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Ontwerp van C trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
 7. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Ontwerp van C deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor aanspraken van derden over de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Als er sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Ontwerp van C deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
 8. Ontwerp van C zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na oplevering toe te voegen aan de website. Als naar het oordeel van Ontwerp van C een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Ontwerp van C dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Ontwerp van C deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Ontwerp van C. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Ontwerp van C tegen geldend uurtarief.
 9. Als opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Ontwerp van C heeft gemeld en Ontwerp van C deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Ontwerp van C kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 10. Als Ontwerp van C en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Ontwerp van C ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Ontwerp van C zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Ontwerp van C kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
 11. Ontwerp van C zal zich inspannen om de kennis over de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Ontwerp van C advies uitbrengen aan opdrachtgever.

D. Webhosting

 1. Ontwerp van C kan hosting aanbieden. Dit bestaat onder meer uit het afsluiten van hosting bij een hostingprovider die een bepaalde hoeveelheid schijfruimte ter beschikking stelt, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
 2. Daarbij is Ontwerp van C niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Ontwerp van C geen invloed kan uitoefenen.
 3. Als de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Ontwerp van C gerechtigd opdrachtgever daarvoor te factureren.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig richting derden is. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Ontwerp van C is geregistreerd.
 5. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
 6. Ontwerp van C kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
 7. Ontwerp van C kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien Ontwerp van C (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is Ontwerp van C gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
 8. Als Ontwerp van C werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
 9. Ontwerp van C kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Ontwerp van C wel van alle relevante informatie te voorzien over dit geschil met derde(n).
 10. Ontwerp van C heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server, maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
 11. Ontwerp van C is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van date en/of derving van inkomsten door technische of andere storingen, tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.
 12. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Ontwerp van C is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
 13. Als opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider, moet hij rekening houden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Ontwerp van C zal daarbij niet vanzelfsprekend werkzaamheden uitvoeren t.b.v.de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 14. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Ontwerp van C van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Ontwerp van C gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
 3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Ontwerp van C, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen over de mate waarin hij zich op de door Ontwerp van C gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.
 5. Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:
 6. Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Ontwerp van C
 7. Als er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Ontwerp van C aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Ontwerp van C wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
 8. Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.
 9. Bij gereed van de website keurt de opdrachtgever de website tijdig en binnen de gestelde termijn van tien werkdagen.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Ontwerp van C en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
 2. Als enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Ontwerp van C naar opdrachtgever, behoudt Ontwerp van C een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
 3. Ontwerp van C behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
 5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Ontwerp van C ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Ontwerp van C ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

Artikel 5: Prijs en betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Ontwerp van C hanteert een aanbetaling van 30% voor aanvang van de opdracht, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Ontwerp van C gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Ontwerp van C, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 4. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Ontwerp van C gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
 5. In de offerte staat de afgesproken prijs van de gekozen dienst(en). Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, hostingkosten, drukwerkkosten worden apart vermeld. Ook de prijs voor eventuele meerwerken staat in de offerte omschreven.
 6. Ontwerp van C mag de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel te verwachte hoeveelheid werk niet in overeenstemming is. Ook als het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Ontwerp van C kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.
 7. Ontwerp van C factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
  Ontwerp van C factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Ontwerp van C maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.
 9. Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Ontwerp van C zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
 10. Bij onvoorziene kosten is Ontwerp van C gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

 Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Ontwerp van C te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
 2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van al betaalde bedragen.
 3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Ontwerp van C gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Ontwerp van C is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Ontwerp van C zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
 4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst als de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 7. Ontwerp van C behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor al verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van al verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ontwerp van C slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Ontwerp van C voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Ontwerp van C is daarbij slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Ontwerp van C.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan eenmaal het aan Ontwerp van C verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Ontwerp van C.
 4. Voorts geldt dat als de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Ontwerp van C beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Als voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Ontwerp van C beperkt tot vier maal het in de offerte vermelde uurtarief.
 6. Ontwerp van C is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Ontwerp van C voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 7. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Ontwerp van C aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
 8. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Ontwerp van C geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 9. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen als deze niet binnen 1 jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 10. Ontwerp van C zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ontwerp van C is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Ontwerp van C werken.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Ontwerp van C. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Ontwerp van C in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 12. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Ontwerp van C. Ontwerp van C streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen.
  9.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ontwerp van C zetelt.
 4. Indien Ontwerp van C op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Algemene voorwaarden 2.1