Algemene voorwaarden Ontwerp van C

De Verwerkersovereenkomst en Privacyverklaring zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Opdrachtnemer: Ontwerp van C (ook wel Ontwerp van C.) gevestigd in Mill. In deze algemene voorwaarden aangeduid als Ontwerp van C.
  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Ontwerp van C opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de opdracht(en). In deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud
  en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ontwerp van C gesloten overeenkomsten (offertes, begrotingen en op alle met ons aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen).
  2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ontwerp van C, voor de uitvoering waarvan door Ontwerp van C derden dienen te worden betrokken.
 3. Overeenkomst, offerte en bevestiging 
  3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig.
  3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ontwerp van C een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
  3.3 Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts van kracht, wanneer zij door opdrachtgever zijn verzocht en door Ontwerp van C bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan opdrachtgever.
  3.4 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Tarieven en betalingen
  4.1 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
  4.2 Ontwerp van C hanteert een aanbetaling van 30% voor aanvang van de opdracht, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
  4.3 In de offerte staat de afgesproken prijs van de gekozen dienst(en). Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, hostingkosten, drukwerkkosten worden apart vermeld. Ook de prijs voor eventuele meerwerken staat in de offerte omschreven.
  4.4 Ontwerp van C mag de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel te verwachte hoeveelheid werk niet in overeenstemming is.
  4.4 Indien Ontwerp van C door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige deugdelijke gegevens en/of materialen genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven die genoemd zijn in de offerte.
  4.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ontwerp van C op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  5.1 Ontwerp van C zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
  5.2 Ontwerp van C draagt zorg voor geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens.
  5.3 Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
  5.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem al dan niet op zijn verzoek van Ontwerp van C ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan Ontwerp van C terug te zenden.
  5.5 Ontwerp van C is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
  5.6 Ontwerp van C heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld drukwerk, fotografie, hosting).
 6. Wijziging en opzegging
  6.1 Ontwerp van C behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Deze wijzigingen zullen schriftelijk, en zo spoedig mogelijk, aan opdrachtgever worden meegedeeld.
  6.2 Indien opdrachtgever besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is opdrachtgever verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan Ontwerp van C te vergoeden.
  6.3 Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van opdrachtgever niet schriftelijk/digitaal wordt vastgelegd is Ontwerp van C gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan opdrachtgever door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten 
  7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) toe aan Ontwerp van C).
  7.2 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
  7.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ontwerp van C tot stand gebrachte prepressbestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, online producties, foto’s, webvideo’s, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Ontwerp van C, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
  7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken.
  7.5 Na het voltooien van de opdracht heeft de Ontwerp van C geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Ontwerp van C is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ontwerp van C weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ontwerp van C kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
  8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ontwerp van C slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Ontwerp van C voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  8.3 Opdrachtgever vrijwaart Ontwerp van C voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Ontwerp van C.
  8.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Ontwerp van C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Ontwerp van C is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  8.5 Ontwerp van C is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal. Opdrachtgever is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van bijvoorbeeld tekst en beeldmateriaal in alle door Ontwerp van C openbaar gemaakte opdrachten.
  8.6 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Ontwerp van C. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Ontwerp van C als gevolg daarvan lijdt.
 9. Klachten
  9.1 Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Ontwerp van C. Ontwerp van C streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen.
  9.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank
  10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Beoordelingen Trustoo website grafisch ontwerp

Ontwerp van C
Mergen 13 Mill
Tel. 06-22747599

KvK 70731128
BTW nr: NL001760309B11

NLGW erkend webdesigner

aangesloten bij NLWG brancheorganisatie voor Nederlandse Webdesigner
© 2021 webdesign & tekst: Ontwerp van C