Om te voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens heeft Ontwerp van C een Verwerkersovereenkomst opgesteld met betrekking tot die diensten die door Ontwerp van C worden verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkersovereenkomst Ontwerp van C

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Ontwerp van C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70731128, hierna genoemd als “verwerker”, uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert, de opdrachtgever, hierna genoemd als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Voor partijen die gebruik maken van hosting en domeinnaamregistratie via Ontwerp van C is tevens de verwerkingsovereenkomst van Vimexx B.V. van toepassing. 

Definities van gebruikte termen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van Ontwerp van C
Ontwerp van C: Het bedrijf Ontwerp van C, gevestigd te Mill en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73701128.
Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever: De (rechts)persoon die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Waar in deze Verwerkersovereenkomst Verwerkingsverantwoordelijke staat kan ook Opdrachtgever worden gelezen en vice versa.
Verwerker: De (rechts)persoon die van de Verwerkingsverantwoordelijke/ Opdrachtgever de opdracht krijgt om persoonsgegevens te verwerken.
Sub-Verwerker: De (rechts)persoon die ten behoeve van Ontwerp van C persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Ontwerp van C en Opdrachtgever op grond waarvan Ontwerp van C Diensten levert aan Opdrachtgever. De Verwerkersovereenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
Verwerkersovereenkomst: Een Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever en een Verwerker zijn binnen de AVG verplicht om een Verwerkersovereenkomst met elkaar aan te gaan. Bij het tot stand komen van een Overeenkomst zoals bedoeld in onze Algemene Voorwaarden komt tevens de Verwerkersovereenkomst tot stand. De Verwerkersovereenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Verwerkersovereenkomsten welke niet door Ontwerp van C zijn opgesteld worden door Ontwerp van C niet erkend en kunnen nimmer onderdeel zijn van de Overeenkomst.

Het doel van de verwerking

Verwerker zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de overeenkomst en niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

Overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;
– NAW-gegevens
– e-mail en IP-adressen
– inloggegevens indien van toepassing en door jouw overhandigd of met jouw toestemming
– overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens

 1. Ontwerp van C is bekend met de AVG en heeft hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid kan worden verlangd van Ontwerp van C; rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen; desgewenst kan Ontwerp van C je hierover inlichten;
 2. de betreffende persoonsgegevens worden uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig verwerkt in het kader van de uitvoering van onderliggende opdracht(en);
 3. indien de persoonsgegevens door Ontwerp van C wordt vastgelegd:
  • de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk;
  • op jouw verzoek krijg jij inzage in de betreffende persoonsgegevens;
  • op jouw verzoek (schriftelijk of per e-mail) zal Ontwerp van C de betreffende persoonsgegevens opzoeken, wijzigen of verbeteren;
  • als de onderliggende opdracht wordt beëindigd worden de betreffende gegevens vernietigd (c.q. originele, niet-digitale stukken retourneren), behoudens een bewaarplicht conform de geldende wet- of beroepsregelgeving;
 4. Ontwerp van C kan (betrouwbaar te achten) Sub-Verwerkers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelfs vastleggen en/of anderszins bewerken zal Ontwerp van C met hen (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in deze Verwerkersovereenkomst zullen naleven.
 5. Ontwerp van C draagt zorg voor vertrouwelijkheid betreffende de persoonsgegevens en verplichten eventuele sub-bewerkers (zoals externe systeembeheerders) die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding;
 6. Als er sprake is van een Datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens dan wordt je daarvan op de hoogte gesteld (ook als hiervan een melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele betrokken personen**). Het streven is om dit te doen binnen 48 uur nadat het Datalek is ontdekt of daarover door onze Sub-Verwerkers zijn geïnformeerd.
 7. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als jij hierover met Ontwerp van C andere schriftelijke afspraken overeenkomt;
 8. Van het voorgaande kan afgeweken worden indien en voor zover op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen, bijvoorbeeld bij een bindend verzoek of opdracht van een daartoe bevoegde instantie;
 9. Voorgaande bepalingen gelden tijdens maar ook (voor zover relevant) na eventuele afloop van de onderliggende Overeenkomst.

 

** Het is niet altijd helemaal duidelijk wie bij een Datalek primair verantwoordelijk is voor de eventuele melding(en). In die gevallen worden de te volgen stappen uiteraard zorgvuldig met jouw afgestemd.

 

Beoordelingen Trustoo website grafisch ontwerp

Ontwerp van C
Mergen 13 Mill
Tel. 06-22747599

KvK 70731128
BTW nr: NL001760309B11

NLGW erkend webdesigner

aangesloten bij NLWG brancheorganisatie voor Nederlandse Webdesigner
© 2021 webdesign & tekst: Ontwerp van C